Produkty:Kyselina chlorovodíková - odm. roztok 0,5M p.a.

HCl

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,01

Piktogramy

Pozor

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 37Dráždi dýchacie cesty.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.