Produkty:N,N-Dimetylformamid p.a.

HCON(CH3)2

CAS [68-12-2]

Špecifikácia

Obsah99%
Teplota vzplanutia58°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 36Dráždi oči.
R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
R 20/21Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.