Produkty:2,4-Dinitrofenilhydrazín p.a.

C6H6N4O4

CAS [119-26-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 001 V suchom stave výbušný.
H228 Horľavá tuhá látka.
H302 Škodlivý po požití.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 1V suchom stave výbušný.
R 10Horľavý.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 35Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.