Produkty:TERPENTÍN - rektifikovaný čistý

CAS [8006-64-2]

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 10Horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 21Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
R 22Škodlivý po požití.
R 51Jedovatý pre vodné organizmy.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 23.2Nevdychujte pary.
S 3/9/49Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
S 20/21Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S 29/35Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.