Produkty:Roztok CuSO4 - laminovací

CuSO4 + HCl

CAS [7758-99-8]

Špecifikácia

CuSO4max. 10 g / 1000 ml
Zmáčadlomax. 0,025 g / 1000 ml
HClmax. 50 ml/1000 ml

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.