Produkty:Zinok práškový p.a.

Zn

CAS [7440-66-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,6%
Hustota7,14/cm3
Teplota samovznietenia460°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.