Produkty:Monoetanolamín p.a.

NH2CH2CH2OH

CAS [141-43-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.