Produkty:Br2 - odmerný roztok 0,05M p.a.

KBrO3 + KBr

CAS [7726-95-6]

Špecifikácia

KBr27,8 g/l
KBrO32,784 g/l

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H350  Môže spôsobiť rakovinu

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.