Produkty:Brucín p.a.

C23H26N2O4

CAS [357-57-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Teplota topenia175-178°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H300  Smrteľný po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

R vety

R 26/28Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.