Produkty:Kyselina L-jablčná p.a.

C4H6O5

CAS [6915-15-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý