Produkty:Fenolftaleín p.a.

C20H14O4

CAS [77-09-8]

Špecifikácia

Neutralizačný indikátor

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H313Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 45Môže spôsobiť rakovinu.
R 62Možné riziko poškodenia plodnosti.
R 68Možné riziká ireverzibilných účinkov.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.