Produkty:Dusitan sodný 0,05M roztok

NaNO2

CAS [7632-00-0]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,01

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

R vety

R 25Jedovatý po požití.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.