Produkty:Železo práškové reduk. p.a.

Fe

CAS [7439-89-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  extrémne horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.

S vety

S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.