Produkty:PARAFÍN 54 - 56°C p.a.

CAS [8002-74-2]

Špecifikácia

Teplota topenia54 - 56°C
Rozpustnosť v H2ONerozpustný
Teplota varu300°C
Teplota samovznietenia300°C

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 209A Pri používaní sa môže stať horľavou.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar

P vety

P235 Uchovávajte v chlade.