Produkty:Červeň fenolová - indikátor p.a.

C19H14O5S

CAS [143-74-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky99%
Farebný prechodžltá-ružová

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.