Produkty:Uhličitan Lítny p.a.

Li2CO3

CAS [554-13-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.