Produkty:Etylalkohol denat. lek. benzínom

CH3CH2OH

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 96%
Bod vzplanutia14°C
Lekár. benzínmax. 1%

Piktogramy

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H303Môže byť škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.