Produkty:(S)-cis-Verbenol

C10H16O

CAS [18881-04-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 95%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: dôkladne omyte vodou
P302 + P350PRI KONTAKTE S KOŽOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.