Produkty:Kyselina šťaveľová p.a.

C2H2O4

Oxalic acid dihydrate

CAS [144-62-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
Popolmax. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 21/22Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.