Produkty:Dusičnan bárnatý p.a.

Ba(NO3)2

Barium nitrate

CAS [10022-31-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,005%
pH(5% v H2O, 20°C)5 - 7
Látky ner. v H2Omax. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.