Produkty:Dusičnan draselný p.a.

KNO3

Potassium nitrate

CAS [7757-79-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,0005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.