Produkty:Dusičnan olovnatý p.a.

Pb(NO3)2

Lead(II) nitrate

CAS [10099-74-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
R 62Možné riziko poškodenia plodnosti.
R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.