Produkty:Dusičnan ortuťnatý p.a.

Hg(NO3)2 . aq

Mercury(II) nitrate hydrate

CAS [7783-34-8]

Špecifikácia

Obsahmin. 97%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Neprchavé látkymax. 0,02%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H300  Smrteľný po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P302 + P350PRI KONTAKTE S KOŽOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 33Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.
R 26/27/28Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.