Produkty:Dusičnan železitý p.a.

Fe(NO3)3 . 9H2O

CAS [10421-48-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P221  Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi
P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P330 Vypláchnite ústa.