Produkty:Dusitan draselný p.a.

KNO2

Potassium nitrite

CAS [7758-09-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,0005%
pH(5% v H2O, 20°C)7 - 10

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 25Jedovatý po požití.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.