Produkty:Dusitan sodný p.a.

NaNO2

Sodium nitrite

CAS [7632-00-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Síranymax. 0,015%
Chloridymax. 0,015%
Femax. 0,0004%
Pbmax. 0,0005%
Látky ner. v H2Omax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 25Jedovatý po požití.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.