Produkty:Dvojchróman sodný dihydrát p.a.

Na2Cr2O7 . 2H2O

Sodium dichromate dihydrate

CAS [7789-12-0]

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H340  Môže spôsobovať genetické poškodenie
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 21Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
R 25Jedovatý po požití.
R 26Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 46Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.
R 49Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.
R 37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.