Produkty:Devardova zliatina p.a.

CAS [8049-11-4]

Špecifikácia

Cu49-51%
Zn4-6%
Bod topenia550°C
Al44-46%

H vety

H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.