Produkty:Eriochrómová čerň T p.a.

C20H12N3NaO7S

CAS [1787-61-7]

Špecifikácia

Chelatometrický indikátor

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.