Produkty:Etylalkohol absolútny p.a.

C2H5OH

CAS [64-17-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%
Femax. 0,00001%
H2Omax. 0,2%
Pbmax. 0,00001%
Cumax. 0,000002%
Látky red. KMnO4max. 0,0003%
Aldehydymax. 0,001%
Acetón(GC)max. 0,001%

Piktogramy

Pozor

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.