Produkty:Etylénglykol p.a.

C2H6O2

Ethylene glycol

CAS [107-21-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.