Produkty:Fehlingov roztok I. p.a.

CuSO4

Špecifikácia

Koncentrácia17,6 g/l Cu
Hustota1,038 - 1,060 g/cm3

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.