Produkty:Ferrikyanid draselný p.a.

K3[Fe(CN)6]

CAS [13746-66-2]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,01%
Nerozpustný zvyšokmax. 0,05%
Hexakyanoferrate(II)max. 0,05%

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.