Produkty:Ferrokyanid draselný p.a.

K4[Fe(CN)6] . 3H2O

CAS [14459-95-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.