Produkty:Fischerovo činidlo B p.a.

Špecifikácia

Bod vzplanutia12°C
Roztok SO2 v pyridíne s pridavkom metanolu

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 23/25Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.