Produkty:Fluoresceín disodná soľ - Uranin p.a.

C20H10Na2O5

Uranín

CAS [518-47-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 24/25Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.