Produkty:Fluorid sodný p.a.

NaF

Sodium fluoride

CAS [7681-49-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,02%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H301 Toxický po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 25Jedovatý po požití.
R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.