Produkty:Formaldehyd p.a.

CH2O

Formaldehyde solution min. 36% stabil.

CAS [50-00-0]

Špecifikácia

Obsah36 - 38%
Síranymax. 0,002%
Chloridymax. 0,0001%
Pbmax. 0,0004%
Voľné kyselinymax. 0,04%
Síranový popolmax. 0,002%
Stabilizované10% metanolu
Skladovaťnad +8°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H370  Spôsobuje poškodenie orgánov
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 51Používajte len na dobre vetranom mieste.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.