Produkty:Formamid - amid kys. mravčej p.a.

CH3NO

Formamide

CAS [75-12-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Femax. 0,0001%
H2Omax. 0,5%
Pbmax. 0,0001%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P308 + P313Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  toxický

R vety

R 61Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.