Produkty:Fuchsín bazický kr. p.a.

C20H20ClN3

Magenta

CAS [632-99-5]

Špecifikácia

Indikátor

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.