Produkty:Hexametyléntetraamín - urotropín p.a.

C6H12N4

Hexamethylenetetramine

CAS [100-97-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Bod vzplanutia250°C
Popolmax. 0,05%
NH4max. 0,01%
pH(10% v H2O, 20°C)8,5 - 9,5

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P342 + P311Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 42/43Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 22Nevdychujte prach.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.