Produkty:Horčík kusový - piliny čistý

Mg

CAS [7439-95-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,9%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H252 Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.