Produkty:Acetaldehyd p.a.

CH3CHO

Aldehyd kyseliny octovej

CAS [75-07-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Femax. 0,00001%
Neprchavé látkymax. 0,002%
Pbmax. 0,00001%
Voľné kyselinymax. 0,5%
Bod vzplanutia-27°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  extrémne horľavý

R vety

R 12Mimoriadne horľavý.
R 36Dráždi oči.
R 37Dráždi dýchacie cesty.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 33Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.