Produkty:Hydrogénuhličitan amónny p.a.

NH4HCO3

Uhličitan amónny kyslý

CAS [1066-33-7]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,005%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

S vety

S 22Nevdychujte prach.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.