Produkty:Hydrochinón

C6H6O2

1,4-Dihydroxybenzen

CAS [123-31-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 43Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.