Produkty:Hydroxid draselný, šupinkový čistý

KOH

CAS [1310-58-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 84,5%
Síranymax. 0,002%
Femax. 0,001%
Pbmax. 0,001%
K2CO3max. 1,5%

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.