Produkty:Hydroxid hlinitý p.a.

Al(OH)3

Aluminum hydroxide

CAS [21645-51-2]

Špecifikácia

Síranymax. 0,02%
Femax. 0,01%
Obsah Al2O363 - 67%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.