Produkty:AJATÍN PLUS 10% roztok

Špecifikácia

Benzil(alky)dimethylamonium10 g/100 ml
1% roztok - na dezinfekciurúk, guma, hračky
2% roztok - na dezinfekciuinkubátor, kož.predmet

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H401Toxický pre vodné organizmy.

P vety

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 51Jedovatý pre vodné organizmy.
R 36/37Dráždi oči a dýchacie cesty.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.