Produkty:8-Hydroxychinolín p.a.

C9H7NO

Oxin

CAS [148-24-3]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,01%
Chloridymax. 0,002%
Síranový popolmax. 0,05%

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.