Produkty:Chelatón II p.a.

C10H16N2O8

Kyselina ethylendiaminotetraoctová-EDTA

CAS [60-00-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Fe0,005%
Pbmax. 0,001%
Síranový popolmax. 0,2%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H402Škodlivý pre vodné organizmy.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 36Dráždi oči.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 36Noste vhodný ochranný odev.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.